Znak Biria

CYCLO SPORT Olejniczak Spółka Jawna informuje, że znak towarowy BIRIA został zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, jako chroniony znak towarowy pod numerem S - 2664199 (nr WUP: 09/2014).

Jednocześnie informujemy, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy daje uprawnionemu wyłączność używania zarejestrowanego znaku w sposób zawodowy i zarobkowy (art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej), a jakiekolwiek korzystanie z niego wymaga zgody podmiotu uprawnionego z rejestracji.

Działania polegające na bezprawnym posługiwaniu się zastrzeżonym znakiem towarowym naruszają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dopuszczenie się ww. naruszeń skutkować będzie zarówno odpowiedzialnością cywilnoprawną, jak i sankcjami karnymi.

Udostępnij